Bara 2006 tti adeemsa Gara Piriimiyar Ligiitti deebi’uu.

Hoggansii kilabii kubbaa miilaa magaalaa Adaamaa Boordiin,kaabineen magaalaa fi koreen hojii raawwachiftuu kilabichaa bara 2005 tti kilabichi gara liigii biyyooleessatti gadi bu’ee irraa kaasee haala adeemsaa,rakkoolee fi madda rakkoolee kilabichaa irratti qorannoo gaggeessuun hojiiwwan gurguddoo hojjatamuu qaban irrattii xiyyeeffachuun gurmaa’insa kilabii amma ta’ee sirreessuun,leenjistoota muxxannoo fi gahumsa qaban akkasumas ispoorteessitoota gahumsa qaban filachuu fi qaxaruun waliigala galteewwan kilabichaaf barbaachisan guuttachuun hoggansii hordoffii fi deggarsa ittifufiinsa qabu gochuun kilabicha waggaa tokkoo keessattii gara piriimiyar liigii deebisuu keessatti hojii bu’a qabeesa ta’e hojjachuun danda’amee jira.

Haaluma kanaan kilabiin qophii barbaachisaa ta’e gama gahumsa qaamaa fi leenjii gahaa ta’e kennuun kilaboota adda addaa waliin waldorgommii michoomaa gochun gahumsa waliigala kilabichaa madaaluun sirreeffama kennuun gara dorgommiitti galuu danda’ee jira.

Sagantaan dorgommii liigii biyooleessaa bara 2006 gaggeefameen Naannoolee jiran keessaa kilabootnii 67 zoonii/garee/ 7 tiin ramadamanii waliigala kilaboota 67 jidduutti kan gaggeeffamee fi dhumarratti rammaddii garee jiran keessa kilabootni 1ffaa fi 2ffaa bahaan kilaboota 14 fi kilabootni 2 garee isaan keessaa sadarkaa 3ffaa bahaan dabalatee waliigala kilaboota 16 jidduutti dorgommii xummuraa iddoo tokko irratti gaggessuun kilaboota 1ffaa fi 2ffaa  bahan gara piriimiyar ligiittii kan ittiin guddatan waan ta’eef dorgommiin liigii biyyoolessaa wagga guutuu kan gaggefamee fi hojii dadhabsiisaa,yeroo haara galfaman kan hin qabne ture,ofeeggannoo fi xiyeefanaa kan barbaadu akka ta’e hubachuun ni danda’ama.

Kilabiin keenya kilaboota garee zoonii Bahaatti ramadaman 10 keessaa dorgommiin marsaa osoo hin xumuramin 1ffaa bahuun gara dorgommmii xummura darbuun danda’eera.Dhumarrattis magaalaa Baahir Daaritti dorgommii gara piriimiyar liigii darbuuf kilaboota 16 jidduutti gaggefamee irratti 1ffaa bahuun dorgommii ligii biyooleessaa bara 2006 ta’uu danda’ee jira.

Kanaanis kilabiin keenyaa seenaa haaraa galmeessise ta’uun hirmaannaa Piriimiyar liigii bara 2007 mirkanneeffatera.

Adeemsa dorgommii ligii biyyooleessa bara 2006 gaggeefameen kilabiin keenya waliigala bu’aa galmeessise.

  • Dorgommii liigii biyyooleessaa rammadii kilabiin keenya jiru kilaboota 10 jiran keessaa dorgommii dhaqaa gala waliigala taphoota 18 gaggefameen, tapha 13 mo’achuun,taphoota 2 mo’atamuun,taphoota 3 walqixa bahuun,waligala golii 36 galchuun,goliin 9 nurratti galee,qabxii ida’amaa 39 galmeessisuun dorgommiin marsaa osoo hin xumuramin 1ffaa bahuun gara xummura liigii biyyooleessaa Magaalaa Baahir Daarii gaggeefame irratti darbuu danda’ee jira.
  • Dorgommii xummura liigii biyyoolessaa kilaboota 16 jidduutti magaalaa Baahir Daariitti gaggefameen kilabiin Kenya waligala tapha 6 irratti dorgommuun 5 mo’achun 1 walqixa bahun,golii 12 galchuun, goliin 6 nurratti galee 1ffaa bahuun shaampiyoonaa liigii biyyooleessa ta’ee gara piriimiyar liigiitti guddachuu danda’ee jira.
  • Qabxii ida’amaa waancaa argamee yoo madaalluu dorgommii Baahir Daaritti gaggefameen tapha hirmaanneen ispoortessitoota urjii filachisuun waancaa 4,leenjisaa urjii filachisuun waancaa 1, rammaddii jirru keessa 1ffaa bahuun waancaa 1,shaampiyoona liigii biyyooleessaa ta’uun waancaa 1, waliigala dorgommii bara 2006 gaggefameen waancaa 8 argachuun danda’amee jira.

Kilabiin kubbaa Miilaa magaalaa Adaama dorgommi bara 2006 taasifameen bu’aawwan injiifannoo boonsaa galmessisuu kan danda’e hoggansi kilabii boordii fi koreen hojjii raawachiiftuu deeggarsaa fi hordoffii cimaa itti-fufiinsa qabu godhuun,leenjistoonnii fi ispoorteesitooni qindoominaan,fedhii,kuttannoo fi miseensota kilabii jidduuttii jaalalli fi ilaalchi tokkummaa akka jiraatuu fi rakkoowwan adda addaa yeroo qunnaman iftoominaan irratti mari’achuu fi furmaata kenna deemuun,hawaasnii fi deeggartoonni kilabichaa deeggarsa gochuu isaanitiin,qaamni ilaallatu hundi qindoominaan hojjachuu isaatiin bu’aan kun galmaa’uu danda’ee jira.

Kilabiin keenya shaampiyoonaa ta’ee gara magaalaa Adaamaa yeroo galu Bulchiinsi magaalaa Adaamaa ,hawaasnii magaalichaa fi deegartoonni kilabii simannaa o’aa ta’e taasisuun abbootiin qabeenyaa magaalicha miseensota kilabiif affeerra irbaataa taasisuun fuulduuraaf kilabii keenya ciinaa dhaabbachuun deeggarsa ittifufiinsa qabu akka godhan waadaa galanii jiru.

Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa kilabiin keenya bara 2006 tti gara Piriimiyar liigiitti yoo guddatte badhaasa qarshii Miliyoona 3 kennuuf haaluma waada galeen miseensoota kilabii fi ispoorteesitoota haaluma sadarkaa guummacha godhaniin badhaasa qarshii kennee jira.Badhaasni kennamuu isaa miseensota kilabii fi ispoorteessitoota keessaa itti gaafatamummaan akka itti dhagahamuu kan taasiisee fi caalmaan humna fi dandeettii qabaniin tajaajila kennuuf kaka’umsa guddaa kan uume waan ta’eef kilaboota birootiif muxxannoo gaarii ta’uu kan danda’u dha.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *