Guddina kilabii keenyaaf Hiirmaanaan qooda fudhattoota murteesaadha.

Kilabiin Kubbaa Miilaa Magaalaa Adaamaa dorgommii Piriimiyar liigii bara 2007tti taasifamuu keessatti hirmanaachuu qofa osoo hin taane bifa bifa ititi fufiinsa qabuun qabxii ol’aanaa galmeessisuu akka danda’uu fi bu’aa qabeessa taasisuuf Karoora Tarsiimoo’aa waggaa sadii/3/ kilabichaa baasuu irraa kaasee kilabichii gurmaa’insa bu’ura ummataa/haawaasaa akka qabaatu waldaa deeggartootaa gurmeessuun bifa hawaasa hirmaachisuu fi fayyadamaa taasissuu danda’uun kilabiichi hojiwwan addaa addaa hojjachaa jira.

Haaluma Kilaboota Kubbaa Miilaa biyya kenyaa fi Ardii Afrikaa kessa jiran bifa hundaatiin bu’a qabeessa ta’aniin Kilabii keenyas sadarkaa walqixa ta’een gurmeessuu fi cimsuuf hoggansi kilabiichaa,qooda fudhattoota, hawaasaa,abootii qabeenyaa fi dhaabbiilee misoomawaa adda addaa irraa hirmaannaa fi hojjii qindoominaan hojjatamu keessatti gahee isaanii bahuun isaan irraa eegama.

Kilabiin keenya bara 2007 egalee karoora tarsimoo waggaa sadii baasuun,sanada dhaabbataa galiin itti sassaabbamuu fi qabeenya kilabicha kan ittin cimsatuu,dambiiwan fi qajeelfamoota adda addaa baasuun hojjii irraa oolchuuf qophii irra jira.

Haaluma kanaan qooda qabaattootni fi deggartoota kilabiichaa hubannoo walqixa qabaatanii hirmaannaa taasifamu keessatti gahee isaanii akka bahan karoora tarsiimoo kilabichaa waggaa sadiif bahee keessatti Mul’ata,Duudhaalee fi galmoota tarsiimowaa gurguddoo kilabichaa hojjatamu qabuu gabaabbinaan akka armaan gaddiitti dhiyeesuuf yaalamee jira.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *