Xiyyeeffannaa

ትኩረት (በአማርኛ አንብብ) Haala guddina kilaboota kubbaa miilaa Adunyaa yoo ilaallu ispoortichi bu’aa gama guddina hawaasummaatiin galmeesisuu irraa darbee haala siyaasaa fi maalummaa hawaasaa kan ittin calaqqifamu fi keessattuu walittii dhufeenya Biyyootaa cimsuu,hariiroo ummata Biyyoottan adda addaa cimsuu,Aadaa fi seenaa biyyaa beeksisuu,madda Turizimii fi galii ta’uun guddina siyaasa-diinagdee biyyaatiif gumaacha ol’aanaa akka qabu hubachuun kilaboota

ትኩረት

አለም አቀፍ የእግር ኳስ ክለቦችን የእድገት ሁኔታ ስናይ ሀገሮች ስፖርቱ ከማህበራዊ ጠቀሜታ አልፎ የሀገሮች ፖለቲካዊ እና የማንነት መገለጫ በመሆኑ እና በይበልጥም ለሀገራቸው ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽዖ እያደረገ ያለ ዘርፍ መሆኑን በመረዳት ለክለቦች አለማቀፋዊ የክለብ አደረጃጀት እና አሰራር ስርአት በመፍጠር ከመንግስት የገንዘብ ድጎማ አልፈው በየአመቱ ክለቦች የራሳቸውን ቋሚ የገቢ ምንጭ በማዳበር በሀገራቸው ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ

Bara 2006 tti adeemsa Gara Piriimiyar Ligiitti deebi’uu.

Hoggansii kilabii kubbaa miilaa magaalaa Adaamaa Boordiin,kaabineen magaalaa fi koreen hojii raawwachiftuu kilabichaa bara 2005 tti kilabichi gara liigii biyyooleessatti gadi bu’ee irraa kaasee haala adeemsaa,rakkoolee fi madda rakkoolee kilabichaa irratti qorannoo gaggeessuun hojiiwwan gurguddoo hojjatamuu qaban irrattii xiyyeeffachuun gurmaa’insa kilabii amma ta’ee sirreessuun,leenjistoota muxxannoo fi gahumsa qaban akkasumas ispoorteessitoota gahumsa qaban filachuu fi qaxaruun

የ 2006 ዓ.ም. ወደ ፕሪሚየር ሊግ የመመለስ ውጤታማነት፡፡

  የአዳማ ከተማ እግር ኳስ ክለብ አመራር አካላት የክለቡ ቦርድ አመራር፤የከተማው ካቢኔ እና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በአንድ አመት ብሄራዊ ሊግ ቆይታ ወደ ነበረበት ፕሪሚየር ሊግ ለማሳደግ ከመጀመሪያው ከ2005 ዓ.ም ከወረደበት ጊዜ አንስቶ መሰረታዊ የክለቡን ነባራዊ ችግሮች ላይ ጥናት በማድረግ የክለቡን አደረጃጀት በተወሰነ ደረጃ በማስተካከል እና ልምድ ያላቸውን አሰልጣኞች፤ስፖርተኞችን በመመልመል፤ለክለቡ የሚያስፈልገውን አቅርቦት በማሟላት እና ድጋፍ እና

ለክለባችን እድገት የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ወሳኝ ነው፡፡

የአዳማ ከተማ እግር ኳስ ክለብ በ2007 ዓ.ም በፕሪሚየር ሊጉ ተሳትፎ ቀጣይነት እና መሰረት ባለው መልኩ ውጤታማ ለመሆን የክለቡን የስትራቴጂክ እቅድ ከማዘጋጀት ጀምሮ፡ክለቡ ህዝባዊ መሰረት እንዲኖረው የክለቡ የደጋፊ ማህበር በማቋቋም ደረጃ በደረጃ ህብረተሰቡ በባለቤትነት የሚሳተፍበት እና ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የተለያዩ ስራዎችን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ ክለባችን እንደማንኛውም በሀገራችን ካሉ ውጤታማ የሆኑ ክለቦች እና በአህጉር አቀፍ ደረጃ

Guddina kilabii keenyaaf Hiirmaanaan qooda fudhattoota murteesaadha.

Kilabiin Kubbaa Miilaa Magaalaa Adaamaa dorgommii Piriimiyar liigii bara 2007tti taasifamuu keessatti hirmanaachuu qofa osoo hin taane bifa bifa ititi fufiinsa qabuun qabxii ol’aanaa galmeessisuu akka danda’uu fi bu’aa qabeessa taasisuuf Karoora Tarsiimoo’aa waggaa sadii/3/ kilabichaa baasuu irraa kaasee kilabichii gurmaa’insa bu’ura ummataa/haawaasaa akka qabaatu waldaa deeggartootaa gurmeessuun bifa hawaasa hirmaachisuu fi fayyadamaa taasissuu danda’uun