Xiyyeeffannaa

ትኩረት (በአማርኛ አንብብ) Haala guddina kilaboota kubbaa miilaa Adunyaa yoo ilaallu ispoortichi bu’aa gama guddina hawaasummaatiin galmeesisuu irraa darbee haala siyaasaa fi maalummaa hawaasaa kan ittin calaqqifamu fi keessattuu walittii dhufeenya Biyyootaa cimsuu,hariiroo ummata Biyyoottan adda addaa cimsuu,Aadaa fi seenaa biyyaa beeksisuu,madda Turizimii fi galii ta’uun guddina siyaasa-diinagdee biyyaatiif gumaacha ol’aanaa akka qabu hubachuun kilaboota

Bara 2006 tti adeemsa Gara Piriimiyar Ligiitti deebi’uu.

Hoggansii kilabii kubbaa miilaa magaalaa Adaamaa Boordiin,kaabineen magaalaa fi koreen hojii raawwachiftuu kilabichaa bara 2005 tti kilabichi gara liigii biyyooleessatti gadi bu’ee irraa kaasee haala adeemsaa,rakkoolee fi madda rakkoolee kilabichaa irratti qorannoo gaggeessuun hojiiwwan gurguddoo hojjatamuu qaban irrattii xiyyeeffachuun gurmaa’insa kilabii amma ta’ee sirreessuun,leenjistoota muxxannoo fi gahumsa qaban akkasumas ispoorteessitoota gahumsa qaban filachuu fi qaxaruun

Guddina kilabii keenyaaf Hiirmaanaan qooda fudhattoota murteesaadha.

Kilabiin Kubbaa Miilaa Magaalaa Adaamaa dorgommii Piriimiyar liigii bara 2007tti taasifamuu keessatti hirmanaachuu qofa osoo hin taane bifa bifa ititi fufiinsa qabuun qabxii ol’aanaa galmeessisuu akka danda’uu fi bu’aa qabeessa taasisuuf Karoora Tarsiimoo’aa waggaa sadii/3/ kilabichaa baasuu irraa kaasee kilabichii gurmaa’insa bu’ura ummataa/haawaasaa akka qabaatu waldaa deeggartootaa gurmeessuun bifa hawaasa hirmaachisuu fi fayyadamaa taasissuu danda’uun