group photo

Hoggansii kilabii kubbaa miilaa magaalaa Adaamaa Boordiin,kaabineen magaalaa fi koreen hojii raawwachiftuu kilabichaa bara 2005 tti kilabichi gara liigii biyyooleessatti gadi bu’ee irraa kaasee haala adeemsaa,rakkoolee fi madda rakkoolee kilabichaa irratti qorannoo gaggeessuun hojiiwwan gurguddoo hojjatamuu qaban irrattii xiyyeeffachuun gurmaa’insa kilabii amma ta’ee sirreessuun,leenjistoota muxxannoo fi gahumsa qaban akkasumas ispoorteessitoota gahumsa qaban filachuu fi qaxaruun waliigala galteewwan kilabichaaf barbaachisan guuttachuun hoggansii hordoffii fi deggarsa ittifufiinsa qabu gochuun kilabicha waggaa tokkoo keessattii gara piriimiyar liigii deebisuu keessatti hojii bu’a qabeesa ta’e hojjachuun danda’amee jira.

Haaluma kanaan kilabiin qophii barbaachisaa ta’e gama gahumsa qaamaa fi leenjii gahaa ta’e kennuun kilaboota adda addaa waliin waldorgommii michoomaa gochun gahumsa waliigala kilabichaa madaaluun sirreeffama kennuun gara dorgommiitti galuu danda’ee jira.

Sagantaan dorgommii liigii biyooleessaa bara 2006 gaggeefameen Naannoolee jiran keessaa kilabootnii 67 zoonii/garee/ 7 tiin ramadamanii waliigala kilaboota 67 jidduutti kan gaggeeffamee fi dhumarratti rammaddii garee jiran keessa kilabootni 1ffaa fi 2ffaa bahaan kilaboota 14 fi kilabootni 2 garee isaan keessaa sadarkaa 3ffaa bahaan dabalatee waliigala kilaboota 16 jidduutti dorgommii xummuraa iddoo tokko irratti gaggessuun kilaboota 1ffaa fi 2ffaa  bahan gara piriimiyar ligiittii kan ittiin guddatan waan ta’eef dorgommiin liigii biyyoolessaa wagga guutuu kan gaggefamee fi hojii dadhabsiisaa,yeroo haara galfaman kan hin qabne ture,ofeeggannoo fi xiyeefanaa kan barbaadu akka ta’e hubachuun ni danda’ama.