Haala guddina kilaboota kubbaa miilaa Adunyaa yoo ilaallu ispoortichi bu’aa gama guddina hawaasummaatiin galmeesisuu irraa darbee haala siyaasaa fi maalummaa hawaasaa kan ittin calaqqifamu fi keessattuu walittii dhufeenya Biyyootaa cimsuu,hariiroo ummata Biyyoottan adda addaa cimsuu,Aadaa fi seenaa biyyaa beeksisuu,madda Turizimii fi galii ta’uun guddina siyaasa-diinagdee biyyaatiif gumaacha ol’aanaa akka qabu hubachuun kilaboota isaaniif gurmaa’insaa fi hojimaata sadarkaa Adunya eggatee diriirsuun deeggersa mootummaadhaan godhamuuf caalaa waggaa waggaadhaan dhaabbata madda galii kilaboota isaaniif uummachuun kilaboonni guddina hawaasaa fi diinagdee galmaa’aa jiru keessatti gummaacha akka fidan taasisaa kan jiran yoo ta’u,icitiin dorgommummaa fi bu’aa qabeessumma kilaboota kana karoora hojiiwwan tarsiimoo waggaa dheeraa baasuu fi haala ittifufiinsa qabuun xiyyeeffannaa kennuun hojjii irra olchuun kilaboota isaanii bu’ura ummataa akka qabaatan fi dargaggootaa fi guddattootaa bakka bu’oota ispoortessitoota horachuu kan dandeessisuu gurmaa’insaa fi hojiimaata diriirsuun akka ta’e hubachuun ni danda’ama.
Gama biraatiin haala qabatamaa sadarkaa kilaboota kubbaa miilaa Naannoo Oromiyaa yoo ilaallu waggaa adda addaatti kilaboonni gurmaa’anii sadarkaa Piriimiyar ligii keessatti hirmaachuu kan danda’an yoo ta’u hanga bara 2005 kilaboonni hedduu kilabii kubbaa Miilaa Magaalaa Adaamaa dabalatee piriimiyar liigii keessatti hirmaanaan isaanii waggaa waggaadhaan gadi bu’uu danda’ee jira.Sababni hirmaannaan kilaboota kanaa gadi bu’uu isaa qaamni raawwachiisu bifa walqixa ta’een hubannoo qabaachuu dhabuu fi hanqina gahumsa raawwachiisummaa akkasumas bu’uraale kilabichaa sadarkaa barbaadamuun guuttachuu dhabuu fi haala imaammatni ispoortii biyya keenya baaseen kilaboota kubbaa Miilaa bu’ura ummataa qabuun ijaaruu irratti hanqinna jiraachuun,kilaboonnii dhawaataan deeggarsa mootummaadhaan godhamuuf irrattii dabalataan madda galii dhaabbataa haala uumachuu danda’aniin hojmaataa sirrii ta’e diriirsuu dhabuun akka ta’e qorannoowwan gaggeeffaman irraa hubachuun danda’ameera.
Haaluma kanaan kilabiin keenya sadarkaa bu’a qabeessaa fi ittifufiinsa qabuun cimsuun kan danda’amu kilaboota kubbaa miilaa biyya keenya jiran keessaa gurmaa’insa,hojimaataa fi dhaabbidhaan madda galii uumachuun hojii jalqabbi gaarii kan qabani fi sadarkaan bu’aan raawwii isaanii madaallidhaan fooyya’aa kan ta’ee irraa muxannoo gaarii fudhachuu,kilaboota biyyoota adda addaa sadarkaa hundatti guddatan irraa waggaa waggaadhaan muxannoo gaarii fudhachuudhaan haaluma humnaa fi dandeetti qabnuun walsimsiisuun fudhachuun hojji irra oolchuudhaaf kutannoodhaan hojii keessa yoo galle qofa dha.
Ummatni Naannoo Oromiyaa fi hawaasni magaalaa Adaamaa fedhii fi hawwii qabuun Kilabiin kubbaa miilaa Magaalaa Adaamaa bifa ittifufiinsaa fi amansiisaa ta’een dorgommii piriimiyar liigii kessatti bu’aa fi qabxii ol’aanaa galmeesisuu kan danda’u qaamni ilaallatuu hundi bara 2006 kilabii keenya gara piriimiyer liigiitti deebisuuf xiyyeeffannaan keennamee bifa hojjatamaa tureen rakkoolee fi hanqinoota kanaan dura kilabiicha keeessa jiran dhawaataan furmaata kennaa deemuu,carraawwan gaarii Naannoo kenyaa fi Magaalaa keenya keessa jiran duguuganii fayyadamuun, bakka bu’oota ispoortessitootaa bal’inaan horachuu danda’amuun Magaalaa Adaamaa keessa dargaggootaa fi guddattoota gahumsa qaban gurmeessuun bifa ittifufinsa qabuun leenjii saayinsaawaa kennuu fi kilabicha gara sadarkaa ol’aanaatti ceesisuuf qaamni guddina kilabicha keessatti gahee qabu hawaasnii,hoggansii,qaamni raawwachiisuu,dhaabbileen fi Abootiin qabeenyaa fi kkf kakka’umsaan,kuttannoo fi fedhiidhaan bifa ittifufiinsa qabuu qindoominaan hojjachuun isaan irraa eeggama.